Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Seminar: Realisatie van de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering

    

            

Aanmelden voor dit seminar is helaas niet meer mogelijk

Algemene gegevens

 • Datum: dinsdag 27 augustus 2019
 • Tijdstip: 12:30 -18:00
 • Locatie: VNAB: Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs, Boompjes 251, 3011 XZ Rotterdam
 • Prijs: Voor leden van de NVIA is deze bijeenkomst gratis. Voor niet-NVIA leden, bedragen de kosten € 125,- (excl. btw). Voor leden aangesloten bij Oval bedragen de kosten € 100,- (excl. btw). Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u bij de aanmelding in het vakje ‘kostenplaats’ te vermelden: lid van Oval. U geeft daarmee toestemming dat de NVIA uw lidmaatschap mag controleren bij Oval. Voor leden aangesloten bij Adfiz worden er geen kosten in rekening gebracht. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u bij de aanmelding in het vakje ‘kostenplaats’ te vermelden: lid van Adfiz. U geeft daarmee toestemming dat de NVIA uw lidmaatschap mag controleren bij Adfiz. Voor iedereen die zich aangemeld heeft en vervolgens na 25 augustus afmeldt of niet verschijnt, wordt een bedrag van € 75,- in rekening gebracht. Iedere deelnemer ontvangt na afloop digitaal een bewijs van deelname aan dit seminar.
 • Bijlage: Bekijk de bijlage

Algemeen

Minister Koolmees van SZW heeft met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over een pakket maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Het pakket sluit volgens de minister beter aan bij de behoeften van vooral kleine werkgevers.

Het pakket moet leiden tot het aannemen van meer vast personeel. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1-1-2020
 • Een premiekorting op de loondoorbetalingskosten voor met name kleine werkgevers per 2021
 • Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt bij de RIV-toets leidend per 1-1-2021
 • De toetsing door het UWV wordt transparanter
 • De rol van de werknemer wordt groter bij tweede spoortrajecten.

Het onderwerp

De rol van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode wordt verstevigd, doordat hij in het plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie zijn visie op het re-integratietraject moet geven. Dit leidt volgens de minister tot een grotere betrokkenheid van zowel werknemer als werkgever bij het re-integratieproces.

 • Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
 • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro op jaarbasis, waar met name de kleine werkgevers van profiteren.
 • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Als werkgever en werknemer de inspanningen hebben verricht die passend zijn bij dit medisch advies mag UWV geen loonsanctie opleggen.
 • De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Hierover gaat de minister in gesprek met UWV.
 • Werkgevers krijgen meer duidelijkheid over de inzet van tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken. Daarbij krijgt de werknemer een grotere rol. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.
 • De minister ziet ruimte om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijk loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige salaris.

Ook zal hij in overleg met werkgevers, werknemers en andere relevante stakeholders uiterlijk per 2021 experimenten starten die als doel hebben inzichtelijk te maken wat wel en wat niet werkt in de verplichting tot tweede spoor re-integratie. Te denken valt bijvoorbeeld aan het eerder inzetten van de no-risk-polis. Als blijkt dat een experiment succesvol is, kan dit leiden tot structurele wijzigingen in wet- en of regelgeving.

                                                     

Vervolg op eerder NVIA seminar

Dit seminar, dat gezamenlijk met Adfiz wordt georganiseerd, is een vervolg op het NVIA seminar van 4 februari waarin alle sprekers aangegeven hebben wat zij ervan verwachten en wat de uitwerking zou moeten zijn. 

Nu zullen de sprekers, deskundig op het eigen vakgebied, ingaan op hetgeen wat tot dusver is gerealiseerd. Om een voorbeeld te noemen: Werkwijzer Casemanagement, een gezamenlijke uitgave van Verbond van Verzekeraars en branchevereniging Oval waarin de uitvoering beschreven is op onderdelen als:

 • De rol en taken van de casemanager richting de werkgever en werknemer
 • De casemanager en de andere professionals 
 • De coördinatie richting de verzekeraar 
 • De rolverdeling in het speelveld van de casemanager 
 • Kwaliteitsborging 

                                                         

Diverse verzekeringsmaatschappijen hebben, zover ons bekend, hun productaanbod gereed en dit zal ook onderwerp van gesprek zijn. Wat in eerste instantie een standaardproduct leek te worden blijkt nu een onderscheidend product te zijn geworden, maar wat betekent dit voor het advies en de adviseur?  

Ook zullen de nog bestaande knelpunten en uitdaging tijdens dit seminar worden behandeld. Een aantal specifieke voorbeelden van te bespreken onderwerpen zijn: 

 • Welke verdere impact hebben de maatregelen in het algemeen op de stakeholders zoals werkgevers, werknemers verzekeraars, adviseurs, arbodiensten etc?
 • Hoe gaan verzekeraars invulling geven aan deze maatregelen in hun dienstverlening, wordt er bijvoorbeeld gewerkt met zogenaamde "preferred suplliers" arbodiensten of kan een werkgever zelf zijn arbodienst voor de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering kiezen?
 • Wat zijn de beleidsoverwegingen voor verzekeraars en ambities van verzekeraars voor dit product, is het een "moetje" of is het een kans welke breed uitgenut gaat worden? 
 • Is de verwachting dan dat er op grote schaal acquisitie gedaan zal worden en geldt dat ook voor de mogelijkheid voor het kunnen oversluiten van de eventuele lopende verzuimverkeringen in het kader van zorgplicht van de adviseur?
 • Is de verwachting dat verzekeraars standaard het nu bestaande product gaan offreren naast de Verzuim-ontzorg-verzekering en hoe wordt het verschil uitgelegd in de praktijk?
 • Hoe gaan de arbodiensten om met de opzegtermijn van vaak 1oktober, als werkgevers willen overstappen naar de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering per 01-01-2020. Is er dan wel een markt voor overstap van bestaande verzekeringen?
 • Wat zal het Verzuim-ontzorg-verzekering gaan kosten en zijn de prijsverschillen tussen verzekeraars groot?
 • Hoe gaat de beoordeling verlopen over het verschil van kleine en grote werkgevers en wat kunnen daarvan de gevolgen zijn?

Kortom, genoeg te bespreken tijdens deze bijeenkomst met zowel sprekers, uitgenodigde vakdeskundigen en overige aanwezigen.  Daarom is er voor dit seminar gekozen om vooral de dialoog aan te gaan, in plaats van het geven van een middagvullende presentatiereeks.

Netwerkborrel

Na afloop, rond 17:00, is er weer de mogelijkheid voor een netwerkbijeenkomst om bij te praten tijdens een hapje en een drankje.

 

Aanmelden voor dit seminar is helaas niet meer mogelijk

 

 

 

 

 

Sprekers

Karianne van de Stadt

Directeur Inkomensverzekeringen bij Achmea

""

Anneloes Goossens

Beleidssecretaris Sociale Zaken bij VNO-NCW en MKB Nederland

""

Antoine Reijnders

Beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars

""

Petra van de Goorbergh

Directeur OVAL. OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties.

""

Kees Boer

Eigenaar Lukassen & Boer en bestuurslid NVIA

""