Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

'Sterker door samenwerken'.

Hoe anders?

Samenwerken binnen het sociale zekerheidsstelsel

UWV levert een knappe prestatie in het opzetten en uitvoeren van de tijdelijke noodmaatregelen en laat zien dat het onder exceptionele omstandigheden alle zeilen bij weet te zetten om de dienstverlening op peil te houden. Vanuit de NVIA kijken met veel respect naar de uitvoering door UWV en zien dat de gevolgen voor de publieke en semipublieke sectoren urgent zijn en wellicht een andere vorm om actie vraagt.
De NVIA ervaart nu dat veel inkomensadviseurs door hun klanten (werkgevers en werknemers) aangesproken worden op de uitvoering van publieke dienstverlening en de gevolgen daarvan en dat anders willen, vandaar de discussie over privaat en publiek.

De informatiefolder over dit seminar treft u hier aan.

Algemene gegevens

 • Datum: maandag 5 juni 2023
 • Tijdstip: 13:00 - 18:00
 • Locatie: A.S.R. Nederland N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
 • Prijs: Voor NVIA_leden is deze bijeenkomst gratis. Voor niet-NVIA leden bedragen de deelnamekosten € 135,- (excl. btw).
 • Bijlage: Bekijk de bijlage

Is een meer private dienstverlening een oplossing?

Er is een verdere samenwerking in het hybride stelsel mogelijk. Niet naast elkaar opereren, zoals nu het geval is tussen het publiek verzekerde werkgever en een privaat verzekerde werkgever, maar samen optrekken. Kan dat niet meer gedaan worden in het stelsel, waardoor een en ander doelmatiger wordt, zonder dat de rechtszekerheid van de betrokken uitkeringsgerechtigde te kort gedaan wordt?  

Welke oplossingsrichtingen kunnen we formuleren:

 • Detacheren van (verzekerings-)artsen vanuit de private sector?
 • WIA instroom zonder keuring door een verzekeringsarts en zonder theoretische beoordeling. Simpelweg door werknemer, werkgever, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige die twee jaar hebben begeleid laten vaststellen wat binnen de WIA de mate van arbeidsongeschiktheid is. Is de werknemer het hier niet mee eens, dan pas een oordeel aan het UWV vragen. Dit lijkt heel erg op de situatie zoals die nu ook is binnen de eerste 104 weken. Kan de rol van UWV dan beperkt worden tot beroep- en bezwaarzaken?
 • Specialistische voorbereiding op aanlevering van dossiers, zodat deze compleet en volledig door een verzekeringsarts kunnen worden beoordeeld?
 • Inzet van technologische ontwikkelingen om, met behulp van simulatietechnieken, dossiers voor te bereiden voor een verzekeringsarts?
 • Sociaal Medische Zaken als publiek/privaat gefinancierde samenwerking uit UWV halen en voor zowel private als publieke uitvoering te laten werken op keuringen?
 • De complete aanlevering van een dossier voor de WIA-keuring verantwoording maken van de werkgever in plaats van de werknemer?
 • Privaat verzekerden door een private uitvoerder laten beoordeling en publiek verzekerden door UWV?

En zo zijn er meer voorbeelden te noemen die we in een open discussie gaan bespreken.

Met wie gaan we in gesprek?

Samen met de Directeur Inkomensverzekeringen van A.S.R., een actuaris met een vooruitziende blik, een beleidsadviseur sociale zekerheid vanuit Verbond van Verzekeraars, een NVIA bestuurslid en vertegenwoordigers van zowel publieke alsook private uitvoerders, gaan we in gesprek.

Wat zijn hun ervaringen tot nu toe en hoe zien zij een verdere vorm samenwerking?

Het belooft daarmee een boeiende bijeenkomst te worden, met mogelijk veel eye-openers.

 

  NVIA-visie


Voor een (NVIA-)adviseur heeft deze al langer durende onzekerheid over de loondoorbetaling bij ziekte, de ZW en de WIA veel impact. We voelen met z’n allen aan dat er wat moet gebeuren en dat er ook wat staat te gebeuren, maar er gebeurt eigenlijk niets. Iedere belanghebbende partij is standpunten aan het innemen en is dit aan het uiten naar de Octas. Zie bijvoorbeeld de position papers van het Verbond van Verzekeraars en die van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). 

Deze onzekerheid maakt dat het advies aan werkgevers ook min of meer stilligt. Moet je als adviseur nu juist wel of niet inzetten op eigen risicodragen WGA als de toerekentermijn korter gaat worden? Is het grote voordeel van eigen risicodragen ZW nog wel aan de orde als ook private uitvoerders geconfronteerd worden met de status quo rond de EZWB?

Veel van de NVIA-adviseurs zijn niet alleen adviseur van inkomensverzekeringen, maar hebben ook een pakket van dienstverlening om de klant heen gebouwd. Zoals verzuimbegeleiding, financiële planning, bezwaar en beroep en het inzetten van deskundigheid waar nodig. Totaal begeleiding en totaaladvisering. De onzekerheid rond de plannen maakt dat ook zij niet door kunnen met ontwikkelen. Maar aan de andere kant veel expertise kunnen inbrengen in een mogelijke publiek-private samenwerking. 

Verder blijft NVIA het bijzonder vinden dat bij grote wetswijzigingen in het sociale domein altijd uitvoeringstoetsen worden gevraagd aan de beoogd uitvoerders, namelijk UWV en Belastingdienst. Dit is bijzonder, vanwege het hybride karakter van de regelgeving. Waarom krijgen verzekeraars en (NVIA-)adviseurs ook geen toetsende rol?  Zie als voorbeeld de wijziging van het minimumloon per 1-1-2023 met 10,15%: dit heeft zoveel effect (gehad) op inkomensverzekeringen, dekkingen en premieheffing. En dit komt simpelweg op ons en onze klanten af. Wij pleiten daarom voor een prominente rol in het voorbereidende traject.

NVIA-adviseurs en de inkomensverzekeraars (waar we nauw mee samenwerken), alsmede de private uitvoerders hebben veel deskundigheid, veel mankracht en een grote spreiding. Daarom willen wij graag gezamenlijk verkennen welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking. Om de mismatch op te lossen en naar een nieuw sociaal stelsel toe te werken. Waarbij de adviseurs niet alleen over verzekeringen adviseren, maar ook meepraten over de totale uitvoering. 

Een goed vertrekpunt voor een gedegen seminar vanuit de overtuiging dat de private markt en de publieke uitvoering veel meer voor elkaar kunnen betekenen en dat alles in het belang van de werknemers en werkgevers.

Sprekers

Akkie Lansberg

Directeur Inkomensverzekeringen A.S.R.

""

Maudie Derks

CEO Acture Group. Acture is private uitvoerder sociale zekerheid

""

Max Kaspers

Actuaris NV schade / Senior Consultant at Whayle

""

Daan Schmitz

Beleidsadviseur sociale zekerheid - Verbond van Verzekeraars

""

Kees Boer

NVIA bestuurslid, eigenaar Lukassen & Boer, directeur NLG Arbo

""

Peter Loozen

Beleidsmedewerker afdeling Strategie, Beleid en Kenniscentrum (SBK) UWV

""